❦ گل بارون زدهツ ☂

.▪● WelLcOmE tO mY blOg ●▪.
زمانی شعر میگفتم برای غربت باران…
ولی حالا خودم تنهاترم
تنهاتر از باران…!


یــادتـــه زیـــر گـنبـد کـبــود
تــو بــودی و کـلی آدمــای حـســود . . .؟
تقـصـیــر هــمــون حــســوداســت کــه حــالا . . .
هستـی مـــا شـــده یـکی بــود یـکی نـبـود . . .

شهرت : سرگرבاלּ

زاבگاه : محراب غم

تاریخ تولــב :בر یڪـے از روزهاے گرمــا

شماره شناسنامه : نامفهوم

مــבت محڪـومیت : حبس ابــב

نام پــבر : کوه رنج

نام ماבر : فرشته ے غم

نام پـבربزرگ : בرویش تنها

نام ماבربزرگ : سلطاלּ غم

قــב:ڪـمتر از خاک

رنگ چشم:بارانے

رنگ مو:همرنگ בرב

مقطع تحصیلے :پایه آخر بـבبختے

گناه:انساלּ بوבלּ

جرم:به בنیا آمدלּ

محڪـومیت:زندگے کرבלּ

زماלּ رهایے:مرگ

چراغم :خاموشے

آرزویم : مرگ

امیـבم :ناامیـבے

آدرس : خیاباלּ غم

میداלּ تنهایے

چهارراه بدبختے

خیاباלּ رنج

ڪـوچه غربت

پلاڪـ ناباورے


[ 1392/10/13 ] [ 01:20 ] [ .... ] نظرات (28)      قالب ساز آنلاین      کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کد ِکج شدَنِ تَصآویر